Victoria School ZS

Všichni jsme lidé jedné Země (duben 2022)

Xenofobie a rasismus. V dnešní multikulturní společnosti je to jistě téma, se kterým je nutné neustále pracovat. Proto jsme se rozhodli ve Victoria School uspořádat celotýdenní osvětovou akci zaměřenou na prevenci projevů výše zmíněných negativních jevů. Na projektu se podílela společnost Divadelta se svým zážitkovým preventivním divadlem. Závěrem tohoto projektu byla celoškolní akce s názvem International Day. Díky realizaci programu „Všichni jsme lidé jedné Země!“ došlo u našich žáků k posílení pozitivního postoje k multikulturní společnosti, rozvoji tolerance a k eliminaci pocitů a projevů xenofobie.

Oslovili jsme společnost Divadelta a společně připravili představení – tzv. divadlo fórum, které bylo vytvořeno „na míru“ potřebám a věku dětí každé třídy. Herci vždy sehráli představení na motiv skutečné události (např. příchod nového studenta – cizince do kolektivu třídy, jež se stává obětí šikany). Následně se děti spolu s třídním učitelem samy stávají herci a vstupují do děje. Mají tedy možnost svým chováním, svými rozhodnutími děj ovlivnit, vyzkoušet si, jaké to je být někým manipulován nebo se někoho zastat, přičemž ihned dostávají zpětnou vazbu. Cílem tedy není najít a přehrát ideální řešení, ale prostřednictvím divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní vztah k danému problému a uvědomit si své vzorce chování a podrobit je vnitřní či vnější kritice.

Po představení následoval vždy workshop a diskuse k danému tématu, kde žáci vyjadřovali své názory, pochyby a hledali způsoby řešení. Výstupem diskuse byla i mapa chování, kterou spolu s třídním učitelem děti tvořily. Pro mladší děti bylo mnohdy toto téma otevřeno poprvé a docházelo tedy k prvotnímu uvědomění si problému. To je základem k předcházení špatných vzorců chování. Pro starší studenty, kteří již ve smíšených kolektivech fungují, bylo přínosné pochopení, jak zraňující důsledky mohou mít, byť jen nevhodné poznámky a došlo k potřebné sebereflexi.