Victoria School ZS

O VICTORCE

Jsme komunitní škola rodinného typu, která otevírá v každém ročníku pouze jednu třídu, ve které je nejvýše 18 žáků.

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají od 1. třídy minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně. Anglický jazyk je v naší škole vyučován převážně certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 9 dětmi.

Od 6. třídy se žáci začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština a němčina.

V 1. třídě jsou děti hodnoceny pouze slovně, od 2. třídy využíváme možnosti kombinovaného způsobu hodnocení, tzn. ke slovnímu hodnocení přibydou i známky.

Výuka povinných předmětů na prvním stupni začíná většinou v 9:00 hod., na druhém stupni v 8:05 hod.

Využíváme blízkost Klánovického lesa k pravidelnému učení v přírodě, které je založeno na základě dlouhodobého mezinárodního programu Les ve škole a Učíme se venku.

Základní informace o škole

Dny otevřených dveří ve školním roce 2022/2023

Victoria School umožňuje zájemcům o studium nahlédnout do výuky, prohlédnout si prostory školy, pohovořit s učiteli nebo vedením zpravidla 2x – 3x ročně.

Kdykoliv během školního roku je možné domluvit individuální prohlídku školy. 

Dny otevřených dveří Victoria School se budou konat v 1. pololetí školního roku 2022/2023 dne 23. 11. 2022 a ve 2. pololetí školního roku 2022/2023 dne 22. 2. 2023.

V případě Vašeho zájmu si vyberte termín a zarezervujte svůj čas:

 • středa 23. 11.2022 zde
 • středa 22. 2.2023 zde

Těšíme se na Vás!

Nové žáky přijímáme během celého školního roku dle volných kapacit jednotlivých tříd.

Termín zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ Victoria School se uskuteční 3. a 4. 4. 2023.

Registrace k zápisu

Termín zápisu si můžete registrovat zde. 

Kritéria pro přijetí

Ve školním roce 2023/2024 bude do 1. třídy přijato maximálně 18 žáků, a to na základě výsledků přijímacího řízení, v pořadí sestaveném podle získaných bodů dle připravenosti dítěte na docházku ve Victoria School (0 – 30 bodů).

V případě rovnosti bodů při zápisu se přednostně přijímají děti sourozenců a ti, kteří přecházejí z MŠ Victoria School.

Znalost AJ není podmínkou přijetí.

V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte losem. Losování provede čtyřčlenná komise složená z členů: ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, člen školské rady zvolený za zřizovatele, člen školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků a člen školské rady zvolený za pracovníky školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Případné losování proběhne v pondělí 6. 4. 2023 v 16 hodin v prostorách ZŠ Victoria School, Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 Klánovice. 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ Victoria School bude dle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 472/2011 sděleno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 12. 4. 2023. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

Podle odst. 3 § 36 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – do spisu je možné nahlédnout po předchozí domluvě 12. 4. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin (v kanceláři ředitele v budově základní školy). Podle § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, s tímto právem je spojeno právo činit si ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Podle odst. 1 § 37 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“) není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologického centra nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (žádost je potřeba podat nejpozději 4. 4. 2023, požadovaná doporučující posouzení je možno doložit dodatečně). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Smlouva o studiu

Zákonní zástupci přijatého dítěte obdrží mailem Smlouvu o studiu v den zveřejnění výsledků a do pěti dnů se dostaví do školy k jejímu podpisu. Pokud tak ve stanoveném termínu neučiní, nárok na přijetí dítěte zaniká a volné místo bude nabídnuto zákonným zástupcům dítěte, které se při zápise umístilo na následující pozici v pořadí.

Kontaktní osoba:

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zápisu do prvního ročníku kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele školy na tel. č. +420 604 434 690.

Těšíme se na Vás!

Nové žáky přijímáme během celého školního roku dle volných kapacit jednotlivých tříd.

Přestup do 2. – 9. třídy

Podmínky přestupu

Pokud si přejete přihlásit své dítě do 2. – 9. třídy, je nutné, aby u nás absolvovalo tzv. zkušební týden, po jehož absolvování se společně rozhodneme, zda je naše škola pro Vaše dítě vhodná. Přihlížet budeme také k souznění žáka a rodičů s filosofií školy Victoria School.

(Tento týden je pro Vás zdarma v případě, že Vaše dítě do Victoria School nenastoupí.)

Do všech ročníků je možné přijmout žáky do maximálního počtu 18 dětí ve třídě.

Úroveň znalostí anglického jazyka není pro přijetí žáka rozhodující.

Přestup do 6. třídy

Termín

Přijímací řízení proběhne v termínech 8. 4. a 2. 6. 2022.

Registrace k přijímacímu řízení

Termín přijímacího řízení si můžete registrovat zde.

Kritéria pro přijetí

1) Test všeobecných znalostí                                           20 bodů

2) Ústní zkouška z anglického jazyka                              5 bodů

3) Poslední vysvědčení do průměru 1,5                          5 bodů

4) Sourozenec ve Victoria School                                    5 bodů

5) Souznění rodičů s filosofií školy                                  0 – 10 bodů

Kontaktní osoba

V případě zájmu o přestup Vašeho dítěte do Victoria School kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele školy na tel. č. +420 604 434 690.

Těšíme se na Vás!

Aktuální volná místa ve Victoria School Počet volných míst v 5. třídě (respektive v budoucí 6. třídě) je odvislý od počtu žáků, kteří se dostanou na 8letá gymnázia. V případě zájmu o přestup Vašeho dítěte do 6. třídy v následujícím školním roce kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele Victoria School na tel. č. 604 434 690.
Třída Počet volných míst
5. 1
8. 2
9. 5

Školné pro žáky Victoria School s termínem nástupu od února 2022

Výše školného

Výše školného pro žáky prvního i druhého stupně činí 12 500 Kč za každý školní měsíc.

Rodiče hradí za školní rok 2022/2023 celkem 125 000 Kč.

Úhrada školného

Roční školné v celkové výši 125 000 Kč je hrazeno ve dvou stejných splátkách.

První splátka za měsíce září – leden šk. roku 2022/2023 (1. pololetí)  ve výši 62 500 Kč je splatná 31. 5. 2022 a druhá splátka za měsíce únor – červen šk. roku 2022/2023 (2. pololetí) ve výši 62 500 Kč je splatná 30. 11. 2022. Jiný způsob splácení je možný po vzájemné dohodě.

V ceně školného je pro žáky prvního stupně zahrnuta ranní a odpolední družina.

Způsob platby

Platby prosím zasílejte na účet č.: 2600668054/2010 vedený u Fio Banka, a.s.

Jako variabilní symbol platby uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce napište „jméno dítěte – školné“.

Obědy pro naše žáky zajišťuje firma EKOLANDIA, školní catering, mateřská škola, s.r.o., která vaří přímo v areálu školy.

V denní nabídce jsou 3 druhy jídel, z nichž jedno je vždy vegetariánské. Strava je chutná, pestrá a vyvážená, z českých surovin, bez umělých dochucovadel a přemíry soli.

Svačiny si děti nosí z domova.

Cena oběda pro školní rok 2021/2022:

1. stupeň ZŠ – 65 Kč

2. stupeň ZŠ – 74 Kč

Podrobnější informace o školním stravování ke stažení zde.

Přihláška ke školnímu stravování ke stažení zde.

Výuka cizích jazyků

Popis výuky

Jedním z velkých benefitů naší školy je zvýšená dotace hodin anglického jazyka. Naši žáci mají minimálně 10 vyučovacích hodin angličtiny týdně.

Anglický jazyk je v naší škole vyučován certifikovanými rodilými mluvčími ve skupinkách s maximálně 9 dětmi. Dbáme na to, aby děti během studia na naší škole přišly do kontaktu s různými rodilými mluvčími a osvojily si tak rozdílné přízvuky, dialekty a slovní zásobu.

K výuce „klasické“ angličtiny (Regular English) používáme učebnice Cambridge, a to již od 1. třídy.

 • 1. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Kid´s Box Starter (max. 9 dětí ve skupině)
 • 2. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Fun for Starters (max. 9 dětí ve skupině)
 • 3. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Fun for Movers (max. 9 dětí ve skupině)
 • 4. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Kid´s Box – Level 3 nebo Fun for Flyers (max. 9 dětí ve skupině)
 • 5. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Key for Schools (max. 9 dětí ve skupině)
 • 6. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Key for Schools (max. 9 dětí ve skupině)
 • 7. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Complete Preliminary for Schools (max. 9 dětí ve skupině)
 • 8. třída – žáci jsou v jedné skupině čítající 11 dětí a používají učebnici Complete Preliminary for Schools
 • 9. třída – žáci jsou rozděleny do dvou skupin a používají učebnici Complete First for Schools (max. 9 dětí ve skupině)

Kromě „klasické“ angličtiny (Regular English) zařazujeme také výuku tzv. zájmových předmětů v AJ. Hlavním cílem těchto předmětů je rozšiřovat obzor dětí a zvýšit úroveň jejich komunikačních schopností a prezentačních dovedností v AJ. Všechny tyto předměty jsou vyučovány rodilými mluvčími.

Mezi zájmové předměty (tzv. Optional subjects) patří:

 • Drama
 • Science a Robotika
 • Global Studies
 • Critical Thinking
 • Cambridge Preparation
 • English Club

Kromě výše uvedených předmětů jsou v angličtině vyučovány všechny výchovy, tzn. tělesná, výtvarná a hudební výchova, výchova ke zdraví a dále ICT (informační a komunikační technologie).

Zkoušky Cambridge

Victoria School je partnerskou školou Cambridge Exams Center (oficiálního partnera University of Cambridge), a proto děti mohou skládat zkoušky přímo v naší škole, v prostředí, které je jim dobře známé.

Zkoušky se dělí na několik úrovní:

 • Pre-A1 Starters
 • A1 Movers
 • A2 Flyers
 • A2 Key for Schools
 • B1 Preliminary for Schools
 • B2 First for Schools.
 • Certifikáty Cambridge English uznává více než 20 000 institucí na celém světě včetně zahraničních vysokých škol. Jedná se o nejrozšířenější anglické certifikáty na světě.
 • Za jazykový certifikát lze získat body navíc v prvním nebo druhém kole přijímacího řízení na střední školu v České republice. 
 • Za certifikát B2 First (dříve FCE) a vyšší uznávají české vysoké školy body navíc u přijímacího řízení.

Projekty

V rámci jednotlivých předmětů v AJ děti v průběhu roku pracují na různých projektech, při kterých se učí vzájemné spolupráci, prohlubují své komunikační dovednosti a prezentační schopnosti v anglickém jazyce.

Kromě těchto dílčích cizojazyčných projektů každoročně realizujeme i projekty celoškolní.

 

Popis výuky

Naši studenti se od 6. třídy začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole španělština nebo němčina.

Oproti státním základním školám, kde se druhý jazyk vyučuje 2 hodiny týdně, jsou na naší základní škole španělskému jazyku věnovány 3 vyučovací hodiny týdně. 

Vyučujícími jsou opět rodilí mluvčí, popř. certifikovaní učitelé s mezinárodně uznávanou zkouškou DELE, úroveň C2 – expert.

Zkoušky DELE

V případě zájmu jsme schopni připravit žáky k mezinárodně uznávané zkoušce DELE úroveň A1 pro mládež, kterou organizuje Institut Cervantes v Praze.

Projekty

Až to situace s covid-19 dovolí, plánujeme uskutečnit např. anglicko-španělský projekt Spolupráce se základní školou ve Španělsku ve městě Borriana v blízkosti Valencie.

Popis výuky

Od 6. třídy se žáci začínají učit druhý cizí jazyk, kterým je na naší škole němčina nebo španělština.

Oproti státním základním školám, kde se druhý jazyk vyučuje pouze 2 hodiny týdně, jsou na naší základní škole německému jazyku věnovány 3 vyučovací hodiny týdně.

Vyučujícími jsou opět rodilí mluvčí, popř. certifikovaní učitelé s mezinárodně uznávanou zkouškou z Goethe Institutu, úroveň C1.

Zkoušky (Goethe Zertifikat)

V případě zájmu jsme schopni připravit žáky k mezinárodně uznávané zkoušce úrovně A1 pro děti a mládež, kterou organizuje Goethe Institut  v Praze.

Doplňující informace

Pokud to aktuální situace s covid-19 dovolí, plánujeme obnovit naší standardní nabídku kroužků.

Nabízené kroužky jsou určeny nejen pro žáky Victoria School, ale i pro děti, které naši školu nenavštěvují. V případě převýšení kapacity kroužku mají žáci Victoria School přednost.

Přehled nabízených kroužků pro 1. pololetí školního roku 2021/2022.

Španělština – příprava na DELE A1 (7.-9. ročník) – cena 2.240,-/14 lekcí, středa 15:15 – 16:15, max. počet 12 dětí, lektor Petra Mishevska  

Němčina pro mírně pokročilé (4.-9. ročník) – cena 2.240,-/14 lekcí, pondělí 15:15 – 16:15, max. počet dětí 12, lektor Kateřina Štádlerová  

English – creative writing (4.-9. ročník) – cena 2.240,-/14 lekcí, úterý 15:15 – 16:15, max. počet dětí 12, lektor Meghan Lauren Green 

Floorball (2.-5. ročník) – cena 1.500,-/14 lekcí, úterý 15:15 – 16:15, kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 dětí (max. 12), vyučuje Matěj Žák  

Flétna – cena 2.240,-/14 lekcí, středa 15:15 – 16:00, kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 dětí, vyučuje Pavla Hávová 

Kytara – po individuální domluvě, vyučuje Pavla Hávová, přihlášky na e-mail: havova@victoria-school.cz 

Zpěv – po individuální domluvě, vyučuje Pavla Hávová, přihlášky na e-mail: havova@victoria-school.cz 

Piano – cena 250,-/30 minut, pondělí a středa po individuální domluvě, vyučuje Josef Scháněl, j.schanel@seznam.cz, tel.č.: 602 364 960, kroužek začíná 4. 10. 2021  

Street dance – cena při jedné lekci týdně 2.200,-/15 lekcí v pololetí, cena při dvou lekcích týdně 4.400,-/30 lekcí v pololetí, organizuje Dance Way klub z.s., pondělí 15:30 – 16:30 a čtvrtek 16:30 – 17:30, ukázková hodina proběhne 23.9. od 15:30 a 27.9. od 16:30 v tělocvičně Victoria School s.r.o., přihlášky na www.danceway.cz 

Bricks 4 Kidz (1.-3. ročník) – cena 1.950,-/15 lekcí, pátek 14:30 – 15:20, kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 dětí, organizuje Bricks 4 Kidz – pí. Sládečková, asladeckova@bricks4kidz.com, tel.č.: 604 844 804, přihlášky na https://www.bricks4kidz.cz/ 

Victoria School English Library – veškeré informace byly zaslány Markem Farrellem prostřednictvím Edookit. 

Školní družina otevírá každý všední den v 7:45 hod. a je dětem k dispozici i po vyučování, a to do 17:00 hod.

Školní družina je pro žáky naší školy zahrnuta v ceně školného.

Přihláška do školní družiny ke stažení zde.

Nabídka letních příměstských táborů s anglickými rodilými mluvčími nebo učiteli angličtiny.

Příměstských táborů se mohou účastnit i děti nenavštěvující ZŠ Victoria School.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI VE VĚKU 6 – 10 LET

Během měsíce července může Vaše dítě navštívit příměstský tábor s výukou angličtiny přímo v budově ZŠ Victoria School, s.r.o. (Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 Klánovice).

Tábory s pestrým programem se konají vždy v týdenních turnusech od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 17:00 hod. Ve skupině je maximálně 15 dětí pod vedením našeho učitele angličtiny, kterému bude pomáhat anglicky mluvící student VŠ.

Témata a termíny příměstských táborů pro léto 2022 budou zveřejněny v dubnu 2022.
 
Vyplněné přihlášky (ke stažení zde) zasílejte na steklacova@victoria-schoool.cz nebo nás kontaktujte na tel.č.: 737 456 654. 
 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI VE VĚKU 3 – 6 LET

Více informací naleznete zde.