Victoria School ZS

Zápis do 1. třídy

Nové žáky přijímáme během celého školního roku dle volných kapacit jednotlivých tříd.

Termín zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ Victoria School se uskuteční 3. a 4. 4. 2023. 13.00 – 18.00

Registrace k zápisu

Termín zápisu si můžete registrovat zde.

 

Přijímací řízení do 6. třídy se uskuteční 11. 4. 2023 13.00 – 17.00

Registrace k přijímacímu řízení

Termín si můžete registrovat zde.

Kritéria pro přijetí

Ve školním roce 2023/2024 bude do 1. třídy přijato maximálně 18 žáků, a to na základě výsledků přijímacího řízení, v pořadí sestaveném podle získaných bodů dle připravenosti dítěte na docházku ve Victoria School (0 – 30 bodů).

V případě rovnosti bodů při zápisu se přednostně přijímají děti sourozenců a ti, kteří přecházejí z MŠ Victoria School.

Znalost AJ není podmínkou přijetí.

V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte losem. Losování provede čtyřčlenná komise složená z členů: ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, člen školské rady zvolený za zřizovatele, člen školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků a člen školské rady zvolený za pracovníky školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Případné losování proběhne ve čtvrtek 6. 4. 2023 v 16 hodin v prostorách ZŠ Victoria School, Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 Klánovice.

Průběh zápisu

Na děti čeká test školní připravenosti na Victoria School v délce trvání cca 15 minut.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ Victoria School bude dle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 472/2011 sděleno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 5. 4. 2023. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

Podle odst. 3 § 36 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – do spisu je možné nahlédnout po předchozí domluvě 5. 4. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin (v kanceláři ředitele v budově základní školy). Podle § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, s tímto právem je spojeno právo činit si ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Podle odst. 1 § 37 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“) není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologického centra nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (žádost je potřeba podat nejpozději 4. 4. 2023, požadovaná doporučující posouzení je možno doložit dodatečně). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Smlouva o studiu

Zákonní zástupci přijatého dítěte obdrží mailem Smlouvu o studiu v den zveřejnění výsledků a do pěti pracovních dnů se dostaví do školy k jejímu podpisu. Pokud tak ve stanoveném termínu neučiní, nárok na přijetí dítěte zaniká a volné místo bude nabídnuto zákonným zástupcům dítěte, které se při zápise umístilo na následující pozici v pořadí.

Kontaktní osoba

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zápisu do prvního ročníku kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele školy na tel. č. +420 604 434 690.

Těšíme se na Vás!