Victoria School ZS

Zápis do 1. třídy

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

předem mého dopisu bychom Vám chtěli moc poděkovat za to, že jste si jako jednu z možností pro Vaše dítě vybrali právě Victoria School. Moc si toho vážíme. Letos nás Váš zájem mile překvapil a potěšil, zároveň nás však postavil před nelehké rozhodnutí. Vybrat si z 38 dětí pouze 18, které budou mít tu možnost stát se našimi prvňáky. Věřte, že tento výběr byl pro nás neskutečně obtížný, a i když se to může zdát jako milá povinnost, rozhodovat o budoucnosti Vašich dětí nám velké potěšení nepřineslo. Všem nepřijatým dětem ze srdce přejeme, aby jim jejich budoucí škola přinesla spoustu radosti. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň. Všem přijatým dětem gratulujeme a již teď se těšíme na společně strávené chvíle.

Za kolektiv Victoria School

Matěj Žák, ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

PŘIJATI jsou uchazeči s identifikačním číslem:

VS_2022_29

VS_2022_36

VS_2022_07

VS_2022_16

VS_2022_25

VS_2022_21

VS_2022_03

VS_2022_15

VS_2022_17

VS_2022_24

VS_2022_20

VS_2022_28

VS_2022_02

VS_2022_06

VS_2022_09

VS_2022_23

VS_2022_38

VS_2022_10

NEPŘIJATI jsou uchazeči s identifikačním číslem:

VS_2022_27

VS_2022_04

VS_2022_35

VS_2022_33

VS_2022_32

VS_2022_19

VS_2022_08

VS_2022_34

VS_2022_14

VS_2022_11

VS_2022_18

VS_2022_13

VS_2022_30

VS_2022_37

VS_2022_26

VS_2022_22

VS_2022_12

VS_2022_05

VS_2022_31

VS_2022_01

Děti s těmito identifikačními čísly jsou vedeni jako první tři NÁHRADNÍCI:

VS_2022_04

VS_2022_14

VS_2022_18

Proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění nebo doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, který rozhodnutí vydal.

Mgr. Matěj Žák

ředitel školy

 

 

Nové žáky přijímáme během celého školního roku dle volných kapacit jednotlivých tříd.

Termín zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ Victoria School se uskuteční 6. a 7. 4. 2022.

Registrace k zápisu

Termín zápisu si můžete registrovat zde.

Kritéria pro přijetí

Ve školním roce 2022/2023 bude do 1. třídy přijato maximálně 18 žáků, a to na základě výsledků přijímacího řízení, v pořadí sestaveném podle získaných bodů dle následujících kritérií:

1) Připravenost dítěte na docházku ve Victoria School     0 – 10 bodů

2) Sourozenec již navštěvuje ZŠ Victoria School               10 bodů

3) Dítě z MŠ Victoria School                                              10 bodů

Znalost AJ není podmínkou přijetí.

V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte losem. Losování provede čtyřčlenná komise složená z členů: ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, člen školské rady zvolený za zřizovatele, člen školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků a člen školské rady zvolený za pracovníky školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Případné losování proběhne v pondělí 8. 4. 2022 v 16 hodin v prostorách ZŠ Victoria School, Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 Klánovice.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ Victoria School bude dle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 472/2011 sděleno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 11. 4. 2022. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

Podle odst. 3 § 36 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – do spisu je možné nahlédnout po předchozí domluvě 13. 4. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin (v kanceláři ředitele v budově základní školy). Podle § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, s tímto právem je spojeno právo činit si ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Podle odst. 1 § 37 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“) není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologického centra nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (žádost je potřeba podat nejpozději 7. 4. 2022, požadovaná doporučující posouzení je možno doložit dodatečně). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Smlouva o studiu

Zákonní zástupci přijatého dítěte obdrží mailem Smlouvu o studiu v den zveřejnění výsledků a do pěti dnů se dostaví do školy k jejímu podpisu. Pokud tak ve stanoveném termínu neučiní, nárok na přijetí dítěte zaniká a volné místo bude nabídnuto zákonným zástupcům dítěte, které se při zápise umístilo na následující pozici v pořadí.

Kontaktní osoba

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zápisu do prvního ročníku kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele školy na tel. č. +420 604 434 690.

Těšíme se na Vás!